สมาชิกวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ปี่ที่/ฉบับที่ (เริ่ม) ปีที่/ฉบับที่ (สิ้นสุด)
427 นายวนิช สนพิพัฒน์ 50/307... 29/2 30/1
426 นายมารีกี มะเด็ง ... 29/2 30/1
425 นางสาวนิอัสมา ระเด่นอาหมัด 7 ถ.หน้าวัง ต.จะบังติกอ... 29/2 30/1
424 นางสาวกฤติกา เตโช 124/86 หมู่บ้านทองพัฒนา... 29/2 30/1
423 นางสาวอภิรดี สรวิสูตร 181 ภาควิชาภูมิศาสตร์... 29/3 30/2
422 นายประวิช ขุนนิคม 179 ม.7 ต.คลองยาง อ.... 29/2 30/1
421 นางสาวฐปรัตน์ รักษ์ภาณุสิทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 181 ถ.... 29/2 30/1
420 นางสาวพิญญารัศม์ สิงหะ 121 ม.2 ต.หนองบ่อ อ.... 29/2 30/1
419 นางสาวสุภาพร เจริญสุข ... 29/2 30/1
418 นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ 26 ม.1 ต.ท่าโสม อ.... 29/2 30/1
417 นายอาหวัง ล่านุ้ย 18/6 ถ.หน้าวัง ต.... 29/2 30/1
416 นางสาวชัญญานุช โมราศิลป์ 11 พาโนซีอพาร์เมนท์ ซ.4... 29/2 30/1
415 นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น 28 ม.8 ต.วังมะปราง อ.... 29/1 29/3
414 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์ ภาควิชาสังคมศาสตร์... 29/2 30/1
413 นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 6/2 หมู่บ้านบุญสูง... 29/2 30/1
411 นายประทีป สุวรรณโร ภาควิชาการศึกษา... 29/2 30/1
410 นางสาวทัชชา ไชยกิจ 499/152 ม.4 ต.เทพารักษ์... 29/1 29/3
409 นางสาวโซเฟีย แวหะมะ 99 ม.8... 29/1 29/3
408 นางสาวศจีประภา ธิมา 22 ม.5 ซ.ซุ่ยหลานอุทิศ... 29/1 29/3
407 นางสาวสุชาดา สวัสดี 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.... 29/1 29/3
406 นางสาวบุณยนุช ดิษกุล ... 29/1 29/3
405 นางสาวปัทมา ศิวะโกศิษฐ 164/151-152 ซ.เพชรเกษม... 29/1 29/3
404 นางสาวกาญจนาพร พันธ์เทศ 41 ม.3 ต.บึงนาเรียง อ.... 29/1 29/3
403 รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์ ... 29/1 29/3
402 นางสาวฐิติมา จันทร์ช่วงโชติ 133 ศรีไผทสมันต์ ต.... 29/1 29/3
401 ร้อยตำรวจโทหญิงสุธาทิพย์ กลีบบัว ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1... 29/1 29/3
400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน... 29/1 29/3
399 นายบุญเกียรติ วัฒนเรือรอง 32/526 ม.ประชาสุขซิตี้... 29/2 30/1
398 นายภูชิศ สถิตย์พงษ์ 178 ม.1 ถ.เจนจบทิศ ต.... 29/1 29/3
397 นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์... 29/1 29/3
396 นายหริรักษ์ แก้วกับทอง ... 29/1 29/3
395 นางสาวอรชีรา อนุบุตร 19/1 ม.2 ต.แม่ปาน อ.ลอง... 29/1 29/3
394 นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง ... 29/1 29/3
393 Mr.Ahmad Nur Kamali Asst. Prof. Dr. Wasant... 29/1 29/3
392 นายพรวุฒิ คำแก้ว 42 ถ.วงศ์คำปาน ต.... 29/1 29/3
391 นางสาวกฤติกา สกุลสุขศิริ 89/96 ห้อง 406 ชั้น 4... 29/1 29/3
390 นางสาวกนกรัตน์ มณีเนตร 72/12 ม.4 ซ.7 โพธิพงษา... 29/1 29/3
389 พระสุธี การดำริห์ 1 ม.3 ต.บางแก้วฟ้า อ.... 29/1 29/3
388 นายสราวุธ ชมบัวทอง 226/2 JW city... 29/1 29/3
387 นางสาวอรวดี รื่นรมย์ ... 29/1 29/3
386 นางวาสนา เภอแสละ 104 ม. 1 ต.บ้านหว้า อ.... 29/1 29/3
384 นายชำนาญ เงินดี 18/96 ม.13 ม.ชนันธร 2 ถ... 28/3 29/2
383 นางสาวนิตยา ม่วงพะเนาว์ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม... 28/2 29/1
382 นายประดับ นวลละออง 4/2 ซ.สุจริต ถ.... 28/2 29/1
381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร... 28/2 29/1
380 นายสุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ คณะครุศาสตร์... 28/2 29/1
379 นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง ... 28/2 29/1
377 พระวิจักร์ พงษ์พันธ์ วัดบางธน 109/1 หมู่ 8 ต... 28/2 29/3
376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์ 784/11 หมู่บ้านสหกรณ์มอ... 28/2 29/1
375 นายพฤฒ ใบระหมาน ... 28/2 29/1

หน้า