สมาชิกวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ปี่ที่/ฉบับที่ (เริ่ม) ปีที่/ฉบับที่ (สิ้นสุด)
384 นายชำนาญ เงินดี 18/96 ม.13 ม.ชนันธร 2 ถ... 28/3 29/2
383 นางสาวนิตยา ม่วงพะเนาว์ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม... 28/2 29/1
382 นายประดับ นวลละออง 4/2 ซ.สุจริต ถ.... 28/2 29/1
381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร... 28/2 29/1
380 นายสุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ คณะครุศาสตร์... 28/2 29/1
379 นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง ... 28/2 29/1
377 พระวิจักร์ พงษ์พันธ์ วัดบางธน 109/1 หมู่ 8 ต... 28/2 29/1
376 ผศ.ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์ 784/11 หมู่บ้านสหกรณ์มอ... 28/2 29/1
375 นายพฤต ใบระหมาน ... 28/2 29/1
374 นายปริญญา นิกรกุล 114 หมู่ 1... 28/2 29/1
373 ผศ.ดร.เมตตา กูนิง ศวชต. ห้อง 310 อาคาร... 28/2 29/1
372 นางจุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ 978/197 หมู่บ้านมัณฑนา... 28/2 29/1
370 นางฟารีดา ปันจอร์ 5/29 ซอย 8 ตรอก 1/1 ถ.... 28/2 29/1
369 นางสาวยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา สำนักหอสมุดแห่งชาติ... 28/2 29/1
368 ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณะพยาบาลศาสตร์... 28/2 29/1
367 นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย ... 28/2 29/1
366 นางสาววิลาวัลย์ เทพจักร 231 ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง จ... 28/2 29/1
365 นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน 95/2 ม.2 ต.มะขุนหวาน อ.... 28/2 29/1
364 นางสาวจุติกา บุญมี ... 28/1 28/3
363 นางสาวฐิติกร ทองสุกใส 83/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.... 28/2 29/1
362 นางสาวนิดา หมั่นดี 20 ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.... 28/2 29/1
361 นายสมศักดิ์ บัวทิพย์ แผนกวิชาชีววิทยา... 28/2 29/1
360 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ ... 28/2 29/1
359 นายสมชาติ บุญธรรม โรงเรียนสะแกพิทยาคม อ.... 28/2 29/1
358 ร้อยเอกหญิงรอหานา อีซอ ... 28/1 28/3
357 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนก นพเช้า 246/4 ม.1 ต.พรหมโลก อ.... 28/1 28/3
356 นายศรเพชร ศรีหะราช ... 28/1 28/3
355 นางสาวสุกัญญา ไก่นิล 4/2 ม.14 ต.ท่าผา อ.... 28/1 28/3
353 นางวิรดา อรรถเมธากุล ... 28/1 28/3
352 นางสาวธัญรดา โสมรัตนานนท์ 6/30... 28/3 29/2
350 นางสาวพิชชาพัชร อรรถบท 81/5 (บ้านสุดวงรัตน์) ซ... 28/3 29/2
349 นางสาวชนกนาฏ ยิ่งอุปการ 175/59 ซ.ราชนิคม 2 ถ.... 28/1 28/3
348 นางสาวนันทนา ฐานวิเศษ โรงเรียนบุญวัฒนา 159/1... 28/1 28/3
347 นายชนินทร์ จักรภพโยธิน 330/35 วงศ์สว่าง ซอย 11... 28/2 29/1
346 นายมนตรี วัฒนประดิษฐ์ ... 28/2 29/1
344 นายศุภชัย สร้อยจิต คณะศิลปกรรมศาสตร์... 28/1 28/3
343 นางสาวดวงใจ ลิ้มอำไพ 37/7 ถ.หลักเมือง อ.... 28/1 28/3
342 นางสาวบุตรี เวทพิเชฐโกศล 15 หมู่ 3 ถ.หิรัญนคร ต.... 28/1 28/3
341 นางสาวหทัยทิพย์ นราแหวว 173 ถ.นครราชสีมา... 28/1 28/3
340 ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ 226 ถ.พุทธมณฑล สาย 3... 28/1 28/3
339 นิมารูนี หะยีวาเงาะ 133 คณะวิทยาการจัดการ... 28/1 28/3
338 นางสาวสุธิภรณ์ ขนอม 31/3 ถ.ระแงะมรรคา 8 ต.... 28/1 28/3
337 นายดนัยศักดิ์ กาโร 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.... 28/1 28/3
336 นายกิตติพงศ์ สุนทรพัฒน์ 339/6 หมู่บ้านฉัตรแก้ว... 28/1 28/3
335 นางสาวอมรรัตน์ ผุดสุวรรณ 339/6 หมู่บ้านฉัตรแก้ว... 28/1 28/3
334 นายพกานต์ ตันติกรพรรณ 14 ถ.สุวรรณวงศ์ ต.... 28/1 28/3
333 นางสาวนราธิป ธีรธนาธร 643/2 ซ.กระโรม 47 ต.... 28/1 28/3
332 นางสาวภัทรลภา บุตรดาเลิศ อาคาร 22 ชั้น 4... 28/1 28/3
331 นางสาวศุภิศา ก้อนแพง 44 หมู่บ้านพระปิ่น 5 ถ.... 28/1 28/3
330 นางสาวขวัญเรือน บุญกอบแก้ว ... 28/1 28/3

หน้า