สมาชิกวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ปี่ที่/ฉบับที่ (เริ่ม) ปีที่/ฉบับที่ (สิ้นสุด)
405 นางสาวปัทมา ศิวะโกศิษฐ 164/151-152 ซ.เพชรเกษม... 29/1 29/3
404 นางสาวกาญจนาพร พันธ์เทศ 41 ม.3 ต.บึงนาเรียง อ.... 29/1 29/3
403 รศ.ดร.วิขัย นภาพงศ์ ... 29/1 29/3
402 นางสาวฐิติมา จันทร์ช่วงโชติ 133 ศรีไผทสมันต์ ต.... 29/1 29/3
401 ร้อยตำรวจโทหญิงสุธาทิพย์ กลีบบัว ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1... 29/1 29/3
400 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน... 29/1 29/3
399 นายบุญเกียรติ วัฒนเรือรอง 32/526 ม.ประชาสุขซิตี้... 29/2 30/1
398 นายภูชิศ สถิตย์พงษ์ 178 ม.1 ถ.เจนจบทิศ ต.... 29/1 29/3
397 นายเอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์... 29/1 29/3
396 นายหริรักษ์ แก้วกับทอง ... 29/1 29/3
395 นางสาวอรชีรา อนุบุตร 19/1 ม.2 ต.แม่ปาน อ.ลอง... 29/1 29/3
394 นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง ... 29/1 29/3
393 Mr.Ahmad Nur Kamali Asst. Prof. Dr. Wasant... 29/1 29/3
392 นายพรวุฒิ คำแก้ว 42 ถ.วงศ์คำปาน ต.... 29/1 29/3
391 นางสาวกฤติกา สกุลสุขศิริ 89/96 ห้อง 406 ชั้น 4... 29/1 29/3
390 นางสาวกนกรัตน์ มณีเนตร 72/12 ม.4 ซ.7 โพธิพงษา... 29/1 29/3
389 พระสุธี การดำริห์ 1 ม.3 ต.บางแก้วฟ้า อ.... 29/1 29/3
388 นายสราวุธ ชมบัวทอง 226/2 JW city... 29/1 29/3
387 นางสาวอรวดี รื่นรมย์ ... 29/1 29/3
386 นางวาสนา เภอแสละ 104 ม. 1 ต.บ้านหว้า อ.... 29/1 29/3
384 นายชำนาญ เงินดี 18/96 ม.13 ม.ชนันธร 2 ถ... 28/3 29/2
383 นางสาวนิตยา ม่วงพะเนาว์ โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม... 28/2 29/1
382 นายประดับ นวลละออง 4/2 ซ.สุจริต ถ.... 28/2 29/1
381 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร... 28/2 29/1
380 นายสุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ คณะครุศาสตร์... 28/2 29/1
379 นางสาวบุษรินทร์ จิตเส้ง ... 28/2 29/1
377 พระวิจักร์ พงษ์พันธ์ วัดบางธน 109/1 หมู่ 8 ต... 28/2 29/3
376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร จันทรพัฒน์ 784/11 หมู่บ้านสหกรณ์มอ... 28/2 29/1
375 นายพฤฒ ใบระหมาน ... 28/2 29/1
374 นายปริญญา นิกรกุล 114 หมู่ 1... 28/2 29/1
373 ผศ.ดร.เมตตา กูนิง ศวชต. ห้อง 310 อาคาร... 28/2 29/1
372 นางจุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ 978/197 หมู่บ้านมัณฑนา... 28/2 29/1
371 นางสาวจอมขวัญ สุทธินนท์ คณะศิลปศาสตร์... 29/1 29/3
370 นางฟารีดา ปันจอร์ 5/29 ซอย 8 ตรอก 1/1 ถ.... 28/2 29/1
369 นางสาวยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนา สำนักหอสมุดแห่งชาติ... 28/2 29/1
368 ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณะพยาบาลศาสตร์... 28/2 29/1
367 นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย ... 28/2 29/1
366 นางสาววิลาวัลย์ เทพจักร 231 ม.9 ต.เวียง อ.ฝาง จ... 28/2 29/1
365 นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน 95/2 ม.2 ต.มะขุนหวาน อ.... 28/2 29/1
363 นางสาวฐิติกร ทองสุกใส 83/1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.... 28/2 29/1
362 นางสาวนิดา หมั่นดี 20 ม.9 ต.สะบ้าย้อย อ.... 28/2 29/1
361 นายสมศักดิ์ บัวทิพย์ แผนกวิชาชีววิทยา... 28/2 29/1
360 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ ... 28/2 29/1
359 นายสมชาติ บุญธรรม โรงเรียนสะแกพิทยาคม อ.... 28/2 29/1
352 นางสาวธัญรดา โสมรัตนานนท์ 6/30... 28/3 29/2
351 นางสาวลลิดา บุญธง 67 ทุ่งเสา 2 ซ. 4 ถ.... 29/1 29/3
350 นางสาวพิชชาพัชร อรรถบท 81/5 (บ้านสุดวงรัตน์) ซ... 28/3 29/2
347 นายชนินทร์ จักรภพโยธิน 330/35 วงศ์สว่าง ซอย 11... 28/2 29/1
346 นายมนตรี วัฒนประดิษฐ์ ... 28/2 29/1
345 นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐ 222/43 ม.8... 29/1 29/3

หน้า