แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์  ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุมหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

1. การเตรียมต้นฉบับ

     1.1 การพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word หรือ Libre Office กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง
     1.2 ตัวอักษร ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
           1.2.1 ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา
           1.2.2 บทคัดย่อใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
           1.2.3 หัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 16 point แบบหนา
           1.2.4 เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 16 point แบบธรรมดา
           1.2.5 เอกสารอ้างอิงใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
     1.3 การเว้นวรรค
           1.3.1 การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
           1.3.2 การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคที่ระยะห่างกว่าปกติให้ใช้การตั้งระยะวรรคด้วยขนาดแท็บ (Tab) ห้ามใช้วิธีเคาะ Space bar หลายครั้ง
           1.3.3 การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษและตัวอักษรกับตัวเลขให้เว้นวรรค 1 ครั้ง

2. องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ

องค์ประกอบ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

บทความปริทัศน์

ลักษณะ ขอบข่าย
และรูปแบบของบทความ

งานเขียนทางวิชาการซึ่งกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจนตามหลักวิชาการ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน เป็นบทความที่มีความยาว
ไม่มากนัก 

บทความวิชาการประกอบด้วย บทนำ เพื่อแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิงและรายการเอกสารอ้างอิงครบถ้วน

งานเขียนทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปใช้ประโยชน์

บทความวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการค้นคว้าวิจัยในประเด็นปัญหาอย่างเหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย เช่น บทนำหรือประเด็นปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ ผลการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ อ้างอิงและรายการเอกสารอ้างอิงครบถ้วน ทั้งนี้อาจนำเสนอโดยจำแนกตามหัวข้อข้างต้น หรืออาจจะประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและสั้น สำหรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

งานเขียนทางวิชาการที่มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากเอกสาร ข้อมูล องค์ความรู้ที่หลากหลายที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมา พัฒนาการ และแนวโน้มของการศึกษาหรือองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ

บทความปริทัศน์ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา พัฒนาการหรือแนวโน้มของประเด็นที่นำเสนอ และบทสรุป

ความยาวของบทความ 5-17 หน้า 7-17 หน้า 5-10 หน้า
ชื่อเรื่อง (ไทย-อังกฤษ)

มี

มี

มี

ชื่อผู้เขียน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
ต้นสังกัดหรือสถานที่ทำงาน อีเมล (ไทย-อังกฤษ)

มี

มี

มี

บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

มี

มี

มี

คำสำคัญ (ไทย-อังกฤษ)

มี

มี

มี

เอกสารอ้างอิง
(APA Style 6th ed.)

มี

มี

มี

การพิจารณาบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review)
ในแต่ละสาขาวิชา
และกองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review)
ในแต่ละสาขาวิชา
และกองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
(peer review)
ในแต่ละสาขาวิชา
และกองบรรณาธิการ

3. การส่งต้นฉบับ

     ส่งบทความทางระบบจัดการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://journal.oas.psu.ac.th/index.php/asj (คำแนะนำการสมัครสมาชิก คำแนะนำการส่งบทความ)

4. ค่าใช้จ่าย

     ผู้เขียนต้องชำระเงินรวม 2,600 บาท เพื่อเป็นค่าสมาชิกวารสาร 1 ปี (3 ฉบับ) 600 บาท และค่าดำเนินการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 2,000 บาท ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) บัญชีออมทรัพย์ชื่อ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่บัญชี 704-224316-1
หมายเหตุ กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการมีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการนั้นไม่สมควรตีพิมพ์ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ทางกองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ "ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด"

5. การส่งหลักฐานการชำระเงิน

     ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และ ใบบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสาร มายังอีเมล khanitsorn.r@psu.ac.th
หมายเหตุ กองบรรณาธิการวารสารจะแจ้งสถานะสมาชิกให้ทราบทางอีเมล หรือสามารถตรวจสอบสถานะสมาชิกได้ที่ http://asj.oas.psu.ac.th/member

6. การตอบแทนผู้เขียน

     กองบรรณาธิการจะจัดส่งวารสารฉบับที่ผลงานของผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ กรณีที่มีผู้เขียนร่วมกองบรรณาธิการขออนุญาตจัดส่งให้แก่ชื่อผู้เขียนท่านแรก

7. กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

การสมัครสมาชิกวารสาร (กรณีไม่ส่งบทความ)

     ส่ง ใบบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสาร พร้อมค่าสมาชิกวารสาร อัตราค่าสมาชิกปีละ 600 บาท สามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทาง
         1) ไปรษณีย์ไทย ส่งถึง นายคณิศร รักจิตร กองบรรณาธิการวารสารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7334-8627
         
2) โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.สงขลานครินทร์ (ปัตตานี) บัญชีออมทรัพย์ชื่อ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่บัญชี 704-224316-1 พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน และ ใบบอกรับและต่ออายุสมาชิกวารสาร มายังอีเมล khanitsorn.r@psu.ac.th

 

ติดต่อสอบถาม
นายคณิศร รักจิตร
โทรศัพท์ 0-7334-8627, 084-997-9826
อีเมล khanitsorn.r@psu.ac.th
 

กองบรรณาธิการวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แก้ไขล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2560