วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

บทความวิจัย

นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5: กรณีศึกษา
     คีระคิน คำหนองไผ่ และ ประยุทธ ชูสอน

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
     ทศพร มนตรีวงษ์ และ ดาวรุวรรณ ถวิลการ

การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
     มนูญ เศษแอ และ ชวลิต เกิดทิพย์

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้บนฐานของการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
     ชนะชัย ทะยอม, สิรินภา กิจเกื้อกูล, และ จินตนา กล่ำเทศ

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
     อัจฉริยา สุรวรเชษฐ, ชัยพจน์ รักงาม, และ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุก ตามหลักความดีพื้นฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของเยาวชน
     วีระ สุภะ, และ วิระศักดิ์ ฮาดดา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
     ประยูร อิ่มสวาสดิ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
     ภัสราภรณ์ อยู่มาก และ โชติมา แก้วกอง

โมเดลเชิงสาเหตุจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
     คคนางค์ มาคีรี และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     ชนาธิป ธนะรัช และ ภัครดา ฉายอรุณ

ปัจจัยและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิงในสถาบันอาชีวศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
     อังสุมาลิณ จันทรมณี, สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์, และ จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
     วิไล จันทร์แนม และ โสภิณ จิระเกียรติกุล

แนวทางการสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลังสินค้าสีเขียว
     ประไพรศรี บุตรวงค์ และ วิสาขา ภู่จินดา

การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม
     ชมภูนุช หุ่นนาค, ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, และ วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์

ศึกษาปัญหาการใช้รูปประโยคที่แสดงการคาดคะเนในภาษาเกาหลีของนักศึกษาไทย
     กาญจนา สหะวิริยะ

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     อดิศา เบญจรัตนานนท์

อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
     รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, สุไฮดาร์ แวเตะ, ฉมาพร หนูเพชร, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, คอลีเยาะ เจะแว

บทความวิชาการ

Multiliteracies: A Promising Method of EFL Classrooms in Thailand
     Natthapong Chanyoo

การสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
     กนก จันทร์ทอง