วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

บทความวิจัย

โครงสร้างองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ภายหลังการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการบริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
     อลงกต สุขุมาลย์ และ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

ภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) จังหวัดปัตตานี
    สุวนาถ ทองสองยอด

เงื่อนไขที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนใต้
     กฤษดี พ่วงรอด, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, และ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศเพื่อกำหนดองค์ประกอบเมทาดาตาของจารึก
     วิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์,
วิลาศ วูวงศ์, และ นิศาชล จำนงศรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการบริหารจัดการบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดนครปฐม
    อณัณญา กิตติถาวร และ โชติมา แก้วกอง

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     กนกวรรณ เต็มโศภินกุล

การบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
     
เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล และ นพดล เจนอักษร

พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้
     ฤทัยชนนี สิทธิชัย และ ธันยากร ตุดเกื้อ

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
     สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

การเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
     พรพิมล จันตรา, พิชญาภา ยวงสร้อย, และ ดิเรก ธีระภูธร

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์
     อรวรรณ เตชะพรพงษ์ และ สุมาลี ชัยเจริญ

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาล
     ธิดาวรรณ ไชยมณี, ชไมพร ดิสถาพร, วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์, และ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม
    เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ศึกษาแม่น้ำท่าจีนตอนกลาง
     
อาทิตย์พงษ์ สุทธิรักษ์, สามัคคี บุณยะวัฒน์, และ นฤชิต ดำปิน

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     จุฑามาศ เสถียรพันธ์ และ วัชรินทร์ หนูสมตน

การออกแบบพื้นที่ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 1
     ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์ และ วิรชฏา บัวศรี

การรักษาความสัมพันธ์ของครูไทยพุทธต่อชุมชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
     ปัญญา เทพสิงห์

The Transmission of Naraphong Charassri’s Creative Concepts of Site-Specific Dance Performance
     jirayuth panomrak

บทความวิชาการ

Pornography as a Representation of Sexual Objectification: The Analysis from Radical Feminist Perspective
    Aree Tamkrong

หลักคิดสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
     สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน, เรชา ชูสุวรรณ, และ เอกรินทร์ สังข์ทอง