วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

บทความวิจัย

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
     วิไลพร คงอินทร์, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, และ ชัยพจน์ รักงาม

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ นวัตกรรมองค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การ: ศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     พีรวุฒิ ศิริศักดิ์

ความต้องการจำเป็นของอาจารย์นิเทศก์สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบริบทพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
     แวฮาซัน แวหะมะ, ชวลิต เกิดทิพย์, และ เอกรินทร์ สังข์ทอง

ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     ปินา สุขเจริญ และ สุมาลี ชัยเจริญ

การพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์
     ฑีรณัท ขันนาค และ สุทัศน์ นาคจั่น

ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของวัยรุ่นมุสลิม จังหวัดสตูล
     นฤมล ฮะอุรา, กุลทัต หงส์ชยางกูร, และ ขวัญตา บาลทิพย์

สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
     วารุณี เรืองมี และ เนตรนภา คู่พันธวี

ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน
    ธีระวรรณ สุธรรม และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์

คุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิผลองค์การเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี
     วิศุทธินี ศิริสุวรรณพงศ์

ความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
     พิมพ์นิภา อินทพัฒน์ และ อรนันท์ กลันทปุระ

ความผาสุกทางจิตวิญญาณและจิตวิญญาณในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป ภาคใต้
     เพ็ญศรี วัฒยากร, วิมลรัตน์ จงเจริญ, และ ประภาพร ชูกำเหนิด

บทความวิชาการ

การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยในบริการสุขภาพ
     ภัทรพร ยุบลพันธ์

การนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย
     ชมภูนุช หุ่นนาค

การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแบบสาธิตสงขลานครินทร์
     กนก จันทร์ทอง

ความยุติธรรมทางสังคมกับการจัดการศึกษา
     ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, และ เรชา ชูสุวรรณ