วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

บทความวิจัย

นาฏยศิลป์พื้นเมืองมลายูปาตานี
     เจษฎา เนตรพลับ และ วีรชาติ เปรมานนท์

ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อการค้าในสามจังหวัดชายแดนใต้
     มัณฑนา กระโหมวงศ์

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาเทคโนโลยีทางภาพถ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ชไมพร อินทร์แก้ว และ วิชัย นภาพงศ์

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศโดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์
     สุมาลี ชัยเจริญ, ปรมะ แขวงเมือง, ปรัชญา แก้วแก่น, และ จารุณี ซามาตย์

การศึกษาทักษะสังคมในเด็กออทิสติกปฐมวัยโดยการอาชาบำบัด
     ชุติมณฑน์ ขวัญกิจบวรกุล และ ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร

ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล
     อรวรรณ ศรีไสยเพชร

การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ: กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส
     สุวิดา รัตนพิพัฒน์, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, และ อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์

พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, ฤทัยชนนี สิทธิชัย, ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น, และ ฐะปะนีย์ เทพญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
     ไตรรัตน์ ใบศรี

ปัจจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     นาซีมะห์ อาลี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
     จตุรภัทร ประทุม, ประยูร อิ่มสวาสดิ์, และ สมพงษ์ ปั้นหุ่น

คุณลักษณะผู้นำในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวการทำเกษตรแบบยั่งยืน ศึกษากรณี: สหกรณ์บ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
     ชมภูนุช หุ่นนาค

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
     วีระชัย อินทรอนันต์, ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น, และ อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์

บทความวิชาการ

การสร้างอัตลักษณ์นักกีฬา
    สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์ และ วรรณชลี โนริยา

แนวคิดในการจัดสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษากับหลักการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น (โมโนซุคุริ)
    จิตรา จันทราเกตุรวิ,  อัจฉรา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์, และ ราชันย์ บุญธิมา