วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

บทความวิจัย

กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
     อุษณีย์ มณีรัตน์ และ สุมาลี ชัยเจริญ
 
ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร
     พรทิพย์ ปริยวาทิต และ วิชัย นภาพงศ์
 
การศึกษาผลกระทบด้านภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ
     วิทยา ดำรงเกียรติชัย และ ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์
 
ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน บรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
     ธีรวีร์ รุจพงษ์จันทร์ และ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
     ชมภูนุช หุ่นนาค
 
ปฏิกิริยาของชาวเบตงและผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ไฟใต้
     ธนินทร์ สังขดวง และ รัญชิดา สังขดวง
 
การเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมของแรงงานสตรีบ้านสุไหงปาแน ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
     อาหวัง ล่านุ้ย, ซาลีป๊ะ ปาแน, และ วิสณี เจ๊ะหมะ
 
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดการรังแกกันในโรงเรียนมัธยมสตรี ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีเรียนรู้ของโรนัลด์ แอล เอเคอร์
     ปวริศร์ กิจสุขจิต
 
การพัฒนาสื่อการเรียนหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา บัญชีขั้นต้น ด้วยนิทานชาดก
     วันฤดี สุขสงวน
 
Governance, Openness, and Economic Performance in Asia
     Chanathip Wangworawong
 
การแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา: กรณีศึกษาอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
     ซานูซี เจ๊มะ, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ, และ ฐะปะนีย์ เทพญา
 
ผลของการใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ในสูตรอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะและการยอมรับของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
     มาเหยด เถาวัลย์
 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการบริการของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     จุฑารัตน์ ปานผดุง
 

บทความวิชาการ

อิทธิพลเชิงหน้าที่ของการศึกษาก่อนวัยเรียนต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอายุ 3-4 ปี
     ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา
     สมชาย รัตนคช