วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

บทความวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
     วินัย แก้วน้อย และ โอภาส เกาไศยาภรณ์

กรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศลาว
     ศรเพชร สีหะราช และ สุมาลี ชัยเจริญ

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

บทความวิจัย

การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเมตาคอกนิชันของนักเรียนระดับประถมศึกษา
     วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง และ สุมาลี ชัยเจริญ

แนวทางการพิจารณาและการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย